Banner

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI (9-5-2024)

20:37, 09/05/2024

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI (9-5-2024)

https://www.youtube.com/watch?v=79rme4rpirg