Banner

(TTV) Bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

21:06, 08/12/2023

Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động hội viên và nhân dân quan tâm gìn giữ những nét đẹp truyền thống riêng có của mỗi dân tộc.