Banner

(TTV) Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025)

20:39, 07/12/2023

Chiều ngày 7/12, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức: Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Cùng dự có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy. 


Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. 

 

 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); Đề cương Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.


Tiểu ban Điều lệ Đảng hướng dẫn các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổng kết, xây dựng báo cáo công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng; Yêu cầu việc tổng kết, xây dựng báo cáo đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Cương lĩnh Chính trị (bổ sung, phát triển năm 2011) và các nguyên tắc của Đảng. Bám sát đề cương báo cáo tổng kết; kế thừa nội dung đã rõ, được thống nhất cao, đã khẳng định về lý luận và thực tiễn. 


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thống nhất, đồng bộ trong công tác tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng; việc xây dựng các báo cáo tổng kết phải được gắn với đề cương, gắn với các văn bản về công tác xây dựng Đảng đã được ban hành. Đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát tiến độ đề ra; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện tổng kết đảm bảo yêu cầu, chất lượng./.

                                               

        Thái văn – Sỹ Tùng