Banner

(TTV) Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

13:03, 08/12/2023

Sáng ngày 8/12, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được thực hiện dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

 

Các vị trí việc làm được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

 

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng quản lý vị trí việc làm tại các địa phương, mô tả vị trí việc làm chưa phù hợp. 

 

Nhấn mạnh đây là việc khó, phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt hơn, người đứng đầu địa phương, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ này trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc chung, nhưng cần linh hoạt. Việc xây dựng vị trí việc làm cần thực hiện nghiêm túc, phù hợp thực tiễn. Trong khuôn khổ cho phép, sẽ phân cấp mạnh cho địa phương, bộ, ngành. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì và yêu cầu việc phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

 

An Thu – Tuấn Trường